Non-discrimination Statement

Discrimination is Against the Law

Cornerstone Oral & Maxillofacial Surgery, LLC

complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Cornerstone Oral & Maxillofacial Surgery, LLC

does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Cornerstone Oral & Maxillofacial Surgery, LLC

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

* Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)

*Sign language interpretation for patients that are deaf

* Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

*Qualified interpreter services

* Information written in other languages If you need these services, contact Dr. Jennifer Forshey or Office Manager.

If you believe that Cornerstone Oral & Maxillofacial Surgery, LLC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理 Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

French: Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Amharic: አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

Kru (provided in Bassa): Di yòŋ makitik mòmasso i nyuu ti mahola ma yanga i bot ba mpòt mahop mayélè di la emblè i bolo yés hiki kèl, ndi baba pòt bé Ngissi longuè i nyuu podos bés kolbaha ni matibla ma massòŋ ndi ti bò.

Ibo Anyi gaa nye ndi mmadu ezibote steps í nye ha asusu ha na sù, hàgà akwugwo màkà ya. Í gwa anyi màkà otu ha sî mèziè èze ha nke anyi n’ nye ha.

Yoruba: Àwa yoo gbe awọn ìgbésè ti o tọ́ lati pese iṣẹ iranlọwọ fun èdè l’ọfẹ fun awọn eniyan ti o nsọ awọn èdè ti o ṣeeṣe fun wa lati gbọ l’ẹnu iṣẹ wa ati awọn ti kii sọ èdè Gẹẹsi daradara tó lati ba wa sọrọ nipa aboju eyín ti àwa npese.

Urdu: ہم ان لوگوں کو جو ہماری پیش کردہ زبان بولتے ہیں لیکن انگریز ی نہیں جانتے اور ہم سے ڈینٹل کیر کے لیے بات کرتے ہیں مفت زبان دانی کی امداد کے لیے معقول اقدام اٹھائیں گے۔ Persian (Farsi): ما برای ارائه خدمات ترجمه رایگان به افرادی که زبان انگلیسی آنھا برای صحبت با ما دربارہ خدمات مراقب از دندان ارایه شدہ ما در حد کافی نبودہ و به زبان های صحبت می کنند که ما به احتمال زیاد در هنگام کار با آنھا سر و کار پیدا می کنیم گام هایی منطقی را بر خواهیم داشت.

French Creole (Haitian Creole): Nou pral pran mezi rezonab pou bay sèvis asistans lang gratis pou moun ki pale lang nou pagen ide deyo ak ki pa pale angle byen ase pou pale ak nou sou swen dantè nou ap bay.

Portuguese: Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Arabic: سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان التي نقدمھا.

Gujarati: અમે એવા લોકોને વવના મૂલ્યે ભાષા સહાય સેવા પૂરી પાડવા ઉચિત પગલાાં લઇશ ાં જેઓ એ ભાષાઓ બોલે છે જે અમને (તબીબી ) પ્રેકટીસમાાં સાાંભળવા મળી શકે અને જેઓ અમે જે દાંત સ રક્ષા પ્રદાન કરીએ છીએ તેના વવષે વાત કરવા પૂરત ાં યોગ્ય ઇંગ્લીશ બોલી શકતા નથી.